Mapy do celów projektowych i prawnych

lupa i mapa

Realizujemy zlecenia na mapy do celów projektowych i prawnych. Wykonujemy je na podstawie mapy zasadniczej. Załącznik w postaci mapy geodezyjnej do celów projektowych wymagany jest przy staraniu się o pozwolenie na budowę jakiegokolwiek budynku oraz jest niezbędny do planowania obiektu. Na jej podstawie wykonuje się projekt zagospodarowania terenu lub określenie warunków zabudowy. Powstaje w trzech zasadniczych skalach:

 • 1:500 – przeznaczona dla działek budowlanych,

 • 1:1000 – wykorzystywana dla zespołów obiektów lub budownictwa przemysłowego,

 • 1:2000 – robiona jest w przypadku rozległych terenów, na których znajdują się obiekty liniowe w różnych odległościach od siebie.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera:

 • podstawowe detale mapy zasadniczej wraz z zaznaczonymi granicami terenu,

 • rozłożenie zieleni wysokiej powyżej 2 m,

 • linie rozgraniczające obszar o różnym przeznaczeniu: zabudowa, osie dróg,

 • lokalizację innych obiektów,

 • oznaczenia zabudowy poziomej i pionowej.

 

Co to jest mapa geodezyjna do celów prawnych?

Mapy geodezyjne do celów prawnych wykonywane są w związku z obrotem, podziałem i scalaniem nieruchomości. Do ich wykonania powinny być użyte informacje z mapy zasadniczej bądź katastralnej uzupełnione danymi z ksiąg wieczystych.

Mapa powinna zawierać uwagi dotyczące:

 • granic nieruchomości,

 • oznaczenia nieruchomości, które mają podlegać scaleniu bądź podziałowi, zgodne z ewidencją gruntów,

 • powierzchnie nieruchomości.